Home / Tag Archives: kỹ năng dạy học

Tag Archives: kỹ năng dạy học

Khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học

Tuyển sinh khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học theo quy định của Tổng cục dạy nghề,giá trị toàn quốc.  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG DẠY HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Chi tiết