Home / Tag Archives: quản lý dự án

Tag Archives: quản lý dự án

Cấp chứng chỉ huy trưởng công trình xây dựng

ĐÀO TẠO CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Trung Tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia thường xuyên tổ chức khóa học cấp chứng chỉ huy trưởng công trình xây dựng. Nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng đảm bảo điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng được ...

Chi tiết

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thẩm định giá

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thẩm định giá. Thời gian học: 10 buổi, Cấp chứng chỉ theo thông tư quy định của Bộ Tài chính, có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc. THÔNG BÁO MỞ LỚP ‘’ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ’’ Thực hiện Thông tư số 204/2014/TT-BTC ...

Chi tiết

Đào tạo cấp chứng chỉ Đấu thầu

Đào tạo cấp chứng chỉ Đấu thầu, chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc theo quy định của Bộ xây dựng LỚP HỌC ĐẤU THẦU: CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU THÔNG BÁO V/v mở lớp học đấu thầu cấp chứng chỉ đấu thầu theo luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị ...

Chi tiết

Mở lớp đào tạo định giá xây dựng công trình

Mở lớp đào tạo định giá xây dựng công trình. Thông tư 05/2010/TT-BKH,Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc theo quy định của Bộ xây dựng.  THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Căn cứ vào Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 26/5/2010 của Bộ xây ...

Chi tiết