Trolltunga, Norway
×Home / nghiệp vụ sư phạm / Tiêu chuẩn để xét ngạch giảng viên Chính

Tiêu chuẩn để xét ngạch giảng viên Chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ Ngạch Giảng viên chính (15.110)

GIẢNG VIÊN CHÍNH

(Mã số ngạch: 15.110)

  1. Chức trách: Là công chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học, thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học, cao đẳng.

Nhiệm vụ cụ thể:

– Giảng dạy có chất lượng giáo trình chính của môn học được phân công. Tham gia giảng dạy ít nhất 1 chuyên đề đào tạo hoặc bồi dưỡng sau đại học. Tham gia bồi dưỡng sinh viên giỏi.

– Chủ trì hướng dẫn, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học (cao đẳng). Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn luận văn cao học, tham gia phản biện luận án tiến sĩ, tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh và thực tập sinh (nếu có bằng tiến sĩ và có yêu cầu chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo). Có trách nhiệm bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn.

– Chủ trì hoặc tham gia thiết kế, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo.

– Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình (hay phần giáo trình) môn học, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, đào tạo.

– Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu ở cấp Trường hoặc Ngành; tham gia các báo cáo khoa học, trao đổi kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển của bộ môn hay chuyên ngành trong và ngoài nước.

– Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn, quy trình nghiệp vụ về giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của trường và quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

– Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hoặc công tác quản lý ở bộ môn, khoa, phòng, ban… thuộc trường.

  1. Hiểu biết:

– Hiểu sâu và có kinh nghiệm vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành trong công tác giáo dục và đào tạo bậc đại học và cao đẳng.

– Hiểu biết sâu (cả về lý thuyết và thực hành) môn học được phân công và nắm được kiến thức cơ bản của môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo.

– Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo; thực tế và xu hướng phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành ở trong và ngoài nước.

– Biết tập hợp và tổ chức tập thể giảng viên, sinh viên tiến hành nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác giáo dục, đào tạo, vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

  1. Yêu cầu trình độ:

– Có bằng thạc sĩ trở lên.

– Có thâm niên ở ngạch giảng viên ít nhất 9 năm.

– Sử dụng được một ngoại ngữ trong chuyên môn ở trình độ C (là ngoại ngữ thứ 2 đối với giảng viên chính ngoại ngữ).

– Có đề án hoặc công trình sáng tạo được cấp khoa hoặc trường công nhận và được áp dụng có kết quả trong chuyên môn.

Ban Tổ chức CBCP (nay là Bộ Nội vụ)

CÁC ĐIỀU KIỆN THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC :

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH ( 01.002 ) :

1/ Thời gian tối thiểu xếp ở ngạch chuyên viên và tương đương là 9 năm ( bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương với ngạch chuyên viên, không tính thời gian tập sự, thử việc )

2/ Có hệ số lương ngạch chuyên viên từ 3,66 trở lên.

3/ Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch CVC, gồm:

+ Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

+ Có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước sau:

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (bao gồm chứng chỉ cao – trung cấp trước đây) do Học viện Hành chính quốc gia cấp;

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (thời gian học đủ 12 tuần) do Học viện Hành chính quốc gia cấp hoặc do các trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và trường đào tạo cán bộ của các Bộ, ngành cấp theo ủy quyền của HV Hành chính quốc gia (phôi chứng chỉ do HV Hành chính quốc gia phát hành);

– Chứng chỉ đã học xong chương trình chuyển đổi của Học viện hành chính quốc gia để dự thi cao học hành chính;

+ Chứng chỉ tin học văn phòng. Những người có bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thì không phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng;

+ Sử dụng được một ngoại ngữ ở trình độ B (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Đức, Nga, Pháp hoặc Trung Quốc);

+ Đã chủ trì, tham gia công trình, đề tài NCKH hoặc đề án cấp Bộ, ngành được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, ghi rõ tên công trình, đề tài và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

NGẠCH GIẢNG VIÊN CHÍNH ( 15.110 ) :

1/ Là cán bộ giảng dạy được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch giảng viên ( mã ngạch 15.111 ), trực tiếp giảng dạy ở trường đại học, cao đẳng từ đủ 9 năm trở lên ( không kể thời gian tập sự )

2/ Có hệ số lương là 3,66 trở lên.

3/ Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch GVC, gồm:

+ Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên.

+ Có các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ :

– Chứng chỉ Triết học

– Chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học

+ Sử dụng được một ngoại ngữ ở trình độ C – là ngoại ngữ thứ hai đối với người dạy ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Đức, Nga, Pháp hoặc Trung Quốc);

+ Bản nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH có xác nhận của hội đồng nghiệm thu hoặc bằng công nhận phát minh, sáng chế, cụ thể :

  • Bản nghiệm thu các đề tài khoa học cấp trường hoặc ngành được áp dụng có hiệu quả
  • Danh mục các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy
  • Danh mục các bài báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

( Phải có tối thiểu 2 trong 3 loại công trình khoa học nêu trên )

 

NGẠCH NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH (  13.091 ) :

1/ Thời gian tối thiểu xếp ở ngạch nghiên cứu viên là 9 năm ( không kể thời gian tập    sự )

2/ Có hệ số lương ngạch nghiên cứu viên từ 3,66 trở lên.

3/ Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch NCV, gồm:

+ Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên.

+ Đã chủ trì hoặc tham gia ít nhất 3 công trình khoa học chuyên ngành cấp Bộ được nghiệm thu và đưa vào áp dụng có hiệu quả.

+ Tham gia hướng dẫn ít nhất 1 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, hoặc hướng dẫn một tập thể nghiên cứu khoa học.

+ Có trình độ trung cấp lý luận chính trị (đối với viên chức nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, xây dựng chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước) hoặc hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế – kỹ thuật chương trình đối với ngạch nghiên cứu viên chính (đối với viên chức nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học khác).

+ Sử dụng thành thạo 1 ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C trong hoạt động chuyên môn (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Đức, Nga, Pháp hoặc Trung Quốc);

+ Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học ứng dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

NGẠCH GIẢNG VIÊN CAO CẤP ( 15.109 ) :

1/ Thời gian tối thiểu xếp ở ngạch giảng viên chính là 6 năm.

2/ Có hệ số lương ngạch giảng viên chính từ 5.42 trở lên

3/ Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch GVC, gồm:

+ Bằng tốt nghiệp Tiến sĩ

+ Có các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ :

– Chứng chỉ Triết học

– Chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học

+ Chứng chỉ tin học văn phòng. Những người có bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thì không phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng;

+ Sử dụng được 2 ngoại ngữ : ngoại ngữ thứ nhất tương đương với trình độ C, ngoại ngữ thứ hai ở trình độ B – là trình độ C đối với người dạy ngọai ngữ ( 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Đức, Nga, Pháp hoặc Trung Quốc);

+ Có tối thiểu 03 đề án hoặc công trình NCKH cấp trường hoặc ngành nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả.

+ Đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, viết giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy.

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ( 01.001 ) :

 

1/ Thời gian tối thiểu xếp ở ngạch giảng viên chính là 6 năm.

2/ Đạt hệ số lương ngạch chuyên viên chính từ 5.42 trở lên

3/ Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch CVC, gồm:

+ Bằng tốt nghiệp đại học trở lên

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc văn bằng được tình là tương đương theo qui định của pháp luật

+ Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp

+ Có chứng chỉ tin học văn phòng. Những người có bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thì không phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ ngoại ngữ trình độ C trở lên ( 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Đức, Nga, Pháp hoặc Trung Quốc);

+ Đã chủ trì, tham gia công trình, đề tài NCKH hoặc đề án cấp Bộ, ngành được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, ghi rõ tên công trình, đề tài và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

Tiêu chuẩn để xét ngạch giảng viên Chính vào lúc: Tháng Sáu 24th, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.